Deel dit nieuwsbericht:

UvA krijgt Diversity Officer

13 oktober 2016

De Universiteit van Amsterdam (UvA) krijgt, naar aanleiding van het advies van de commissie Diversiteit, op korte termijn een diversity officer om beleid te ontwikkelen met collega’s van de faculteiten. Dit heeft voorzitter Geert ten Dam op 12 oktober bekend gemaakt bij het in ontvangst nemen van het eindrapport van de Commissie Diversiteit.

Ga naar ‘Eindrapport Commissie Diversiteit ‘Let’s do diversity’

‘De diversity officer zal direct onder het College van Bestuur vallen, fungeren als ‘spin in het web’ en met diversity officers van de faculteiten een netwerk vormen’, aldus Ten Dam. Een van de eerste taken van de diversity officer wordt het opstellen van een plan van aanpak.

Verschillende terreinen
De commissie constateert dat diversiteit en een inclusieve cultuur bij de UvA niet altijd en niet overal vanzelfsprekend is. Ten Dam: ‘Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze universiteit, ongeacht gender, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, functiebeperking, politieke overtuiging en maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Met meer diversiteit halen we meerdere perspectieven op de wereld en op maatschappelijke vraagstukken in huis. Het speelt op verschillende terreinen – van toegankelijkheid en instroom tot personeelsbeleid en vertrouwenspersonen. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van benoemingsadviescommissies en aan subtiele sociale mechanismen in de vorm van stereotypering. Het aantal vrouwelijke hoogleraren is bijvoorbeeld nog steeds te laag. De UvA kan en moet hier meer aan doen, het gaat niet vanzelf.’

Commissie Functiebeperking
Het CvB vindt het ook belangrijk dat er voor personen met een functiebeperking op korte termijn verbeteringen komen. ‘Op het gebied van voorlichting, informatievoorziening, begeleiding tijdens de studie en het daadwerkelijk opheffen van barrières’, licht Ten Dam toe. De UvA stelt hiervoor een commissie in met betrokkenheid van mensen die zelf een functiebeperking hebben.

Langere termijn
De UvA zal voor de langere termijn diversiteit nadrukkelijker opnemen in het beleid. ‘We gaan het integreren in de verschillende thema’s in het Instellingsplan, zoals  talentbeleid, P&O, student experience en internationalisering.’

‘Verbinding essentieel’
Tijdens haar toespraak refereerde Ten Dam aan het debat over diversiteit dat soms fel en polariserend is. ‘Dat zag je in de reacties op de voorlopige bevindingen van dit rapport. Dat lijkt mij rond dit thema niet goed. Verbinding in plaats van verdeeldheid is essentieel. Ik hoop dan ook dat we in het gesprek hierover de juiste toon kunnen vinden.’

Ten Dam dankte de commissie hartelijk voor het willen voorhouden van een spiegel, voor het vele werk dat is verzet en voor het eindrapport. ‘Graag bedank ik ook iedereen die hier vandaag is gekomen en de afgelopen periode een bijdrage heeft geleverd.’

foto: Suzanne Blanchard

Bron: www.uva.nl

print